СТАТТЯ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 


1.1. Громадська організація «КИЯНИ ОБ’ЄДНУЄМОСЬ» (далі по тексту - «Організація») є неурядовою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах  громадян України, на основі єдності інтересів для реалізації мети і завдань передбачених цим Статутом.
1.2.  У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом.
1.3.  Організація має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію міста Києва.
1.4.Організація є некомерційною, неприбутковою організацією.
1.5. Офіційна назва Організації українською мовою: повна – «КИЯНИ ОБ’ЄДНУЄМОСЬ»;
1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків, символіку, печатку, кутовий штамп, бланки із своєю назвою, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється в установленому законом порядку.
1.7. Для виконання статутних завдань Організація може взаємодіяти з державними органами, установами, організаціями, громадськими (неурядовими) організаціями, засновує або вступає в спілки, укладає угоди про співробітництво та взаємодопомогу.
1.8. Організація від свого імені може укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, виступати учасником цивільно-правових відносин.
1.9. Організація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, гласності.
1.10. Організація не відповідає по зобов’язанням держави, як і держава не відповідає по зобов’язанням Організації.
1.11. Місцезнаходження Організації (юридична адреса): Україна,  м. Київ, бульвар Праці 7, квартира 52.

СТАТТЯ 2.  МЕТА, ЗАВДАННЯ  І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ.


2.1. Метою діяльності Громадської Організації «КИЯНИ ОБ’ЄДНУЄМОСЬ» є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, національно-культурних і інших інтересів її членів.
2.2. Завдання Організації в установленому законодавством порядку:
-    захист та реалізація законних прав своїх членів через громадську діяльність, спрямовану на сприяння та підтримку громадських ініціатив, що спрямовані на побудову в Україні принципів демократії та верховенства права;
-    сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування по формуванню громадянського суспільства та правової держави.
-    сприяння зміцненню громадянського миру та національній консолідації в державі.
-    інформування громадян  про діяльність Організації.
-    внесення пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення конституційних прав громадян. 
-    сприяння підвищенню правової культури та правових знань членів Організації.
-    залучення матеріальних та інтелектуальних ресурсів для успішного виконання мети та статутних завдань Організації.
2.3. З метою виконання своїх статутних завдань, Організація в порядку, встановленому чинним законодавством України може:
- представляти  і  захищати  свої  законні  інтереси та законні інтереси  своїх  членів у  державних  та громадських органах, включаючи суди;
- брати  участь  у  громадсько-політичній  діяльності,  проводити   масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати  інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- одержувати  від  органів  державної  влади  і  управління  та органів місцевого   самоврядування   інформацію,  необхідну  для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління, брати участь у розробленні проектів рішень органів влади, з питань які стосуються інтересів членів Організації та питань пов’язаних зі статутною діяльністю організації;
- розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї і цілі;
- засновувати засоби масової інформації;
- засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
- сприяти здійсненню наукової, просвітницької та освітньої діяльності;
- проводити громадську експертизу актів органів державної влади. 
- проводити зустрічі з громадянами, лекторії, «круглі столи», конференції, семінари, з метою обговорення та вироблення рекомендацій щодо сприяння забезпеченню конституційних прав громадян;
- сприяти відродженню та розвитку духовних, гуманітарних, історичних та культурних цінностей, захисту інтересів своїх членів, налагодженню дружних стосунків між народами;
- проводити теоретичні і науково-практичні конференції, семінари, з питань діяльності Організації;
- сприяти проведенню інформаційно-аналітичної, науково-методичної та  практичної роботи спрямованої на розвиток молоді та вирішення соціальних проблем молоді;
- створювати і зміцнювати фінансову та матеріальну базу Організації, виступати  учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- сприяти розробці і реалізації програм соціального захисту членів Організації;
- співпрацювати з засобами масової інформації, з метою інформаційного забезпечення статутної діяльності без отримання прибутку;
- підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
- сприяти діяльності в сфері екологічного захисту навколишнього природного середовища;
- здійснювати інші заходи, не заборонені законом.

СТАТТЯ 3.  ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.1.  В  Організації можуть бути індивідуальні та колективні члени.
3.2.  Членство в Організації добровільне, фіксоване.
3.3. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, поділяють мету та завдання Організації, бажають приймати активну  участь в її діяльності і розвитку, визнають положення  цього Статуту та своєчасно сплачують членські внески.
3.4. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, в т. ч. громадські організації, які підтримують мету і завдання Організації та  приймають участь в її діяльності. Колективні члени Організації реалізують свої права і обов’язки через представників, що обираються колективами цих підприємств, організацій, установ.
3.5. Прийом у члени Організації проводиться Правлінням. Для індивідуальних членів - на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Організації, для колективних членів - на підставі рішення колективу організації, установи, підприємства, яких виявив бажання вступити до Організації. Рішення щодо заяви про вступ до Організації має бути прийняте правлінням не пізніше одного місяця після її надходження.
3.6. Виключення з Організації проводиться Правлінням на  підставі особистої заяви (для індивідуальних членів), рішення колективу організації, установи, підприємства які виявили бажання вийти з Організації або за рішенням Правління Організації, в разі недотримання членом Організації вимог цього Статуту. Рішення про виключення з Організації може бути оскаржене до Зборів Організації. Добровільний вихід із Організації здійснюється у тому ж порядку, що і вступ до неї.
3.7. Вступні та членські внески платять всі члени Організації. Розмір вступного та щомісячного членського внеску встановлюється Правлінням Організації.
3.8. У виключних випадках, за рішенням Правління можливе звільнення від вступного чи членського внеску.
3.9.     Члени Організації мають право:
-    брати  участь у плануванні і обговорюванні діяльності Організації;
-    вносити пропозиції по покращенню роботи Організації;
-    обирати і бути обраними до складу керівних і контрольних органів Організації;
-    брати участь у методичних та інших заходах, що проводяться Організацією, на засадах і в порядку визначеному регламентуючими документами Організації;
-    користуватись майном і символікою Організації, в порядку встановленому Правлінням.
    3.10. Члени Організації зобов’язані:
-    дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати рішення керівних органів Організації;
-    активно сприяти реалізації завдань Організації;
-    сплачувати вступні та членські внески;
-    дотримуватись вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Організації.
   
СТАТТЯ 4.    СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ  ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1. Організація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру, яка забезпечить виконання її статутних завдань.
4.2. Центральними органами управління Організації є: Загальні збори членів Організації та Правління.
4.3. Вищим керівним органом Організації є: Загальні збори членів Організації (надалі - Збори), які скликаються Правлінням для вирішення нагальних та поточних питань, не рідше двох разів на рік. Головним завданням Зборів є забезпечення досягнення мети та завдань Організації.
Позачергові Збори Організації можуть скликатися з ініціативи Правління, або на вимогу не менш як однієї третини його членів.
4.4. Виключною компетенцією Зборів Організації є:
- затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін і доповнень;
- обрання з числа членів Організації терміном на один рік Правління чисельністю не менше три чоловіки та ревізійної комісії (у разі її створення) чисельністю не менше три чоловіки, терміном на один рік.
- заслуховування і затвердження звітів Правління;
- визначення основних та довгострокових напрямків діяльності Організації;
- реалізація права власності на кошти та майно Організації
- вирішення питання щодо припинення  діяльності Організації;
- Збори Організації, вважаються дійсними за умови присутності на них більш як половини членів Організації.
- Рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим статутом.
- Вибори всіх керівних і контрольних органів Організації, а також Голови Правління Організації проводяться відкритим голосуванням.
4.7. Колегіальним органом управління діяльністю Організації у період між Зборами Організації є Правління Організації (надалі – Правління), яке обирається Зборами у кількості, визначеній останніми, але не менше трьох чоловік.
Правління Організації:
- організовує виконання  рішень Зборів і вимог Статуту Організації;
- розробляє (а у випадку створення виконавчого органу – дирекції – розглядає) і затверджує перспективні та поточні плани роботи, кошториси і бухгалтерські звіти Організації;
- скликає Збори Організації і готує до них звіти та інші матеріали;
- проводить усю роботу відповідно до затвердженого плану;
- при необхідності утворює дирекцію Організації – як виконавчий орган Правління Організації, затверджує її штат, посадові оклади, порядок матеріального заохочення її співробітників, призначає на посаду та звільняє з посади керуючого справами і головного бухгалтера, розглядає і затверджує річний звіт дирекції Організації та річний бухгалтерський звіт;
- приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, установ, організацій, затверджує положення про них;
- розпоряджається коштами та майном Організації в межах установлених Загальними зборами і цим Статутом, укладає договори, відкриває рахунки в установах банків;
- представляє інтереси Організації на всіх підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності;
- організовує роботи щодо  проведення в установленому порядку нарад, колективних акцій та інших заходів пов’язаних з діяльністю Організації;
- затверджує єдині зразки атрибутики  Організації, членського квитка для його членів а також печатки, штампів та бланків Організації;
- вирішує інші питання, що стосуються діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів Організації та Ревізійної комісії;
- затверджує умови застосування заохочень до членів Організації;
- розглядає питання, внесені членами Організації.
- у разі створення Виконавчим органом Правління Організації – Дирекції Організації, делегує останній повноваження у сфері виконавчої діяльності. Дирекція Організації, у разі її створення, діє в межах повноважень, наданих рішенням Правління Організації.
4.8 Засідання Правління  проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Правління оформлюються письмово, підписуються Головою і секретарем Правління та скріплюється печаткою.
4.9. Рішення Правління вважаються дійсними при присутності на засіданні правління більш як половини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на правлінні його членів.
4.10.   Роботою Правління керує Голова Правління Організації, який обирається Зборами, одночасно з обранням Правління.
Голова Правління Організації, а в його відсутність перший заступник:
-   організовує роботу Правління;
-  вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
-  здійснює оперативне управління коштами та майном Організації;
- від імені Організації без довіреності одноособово підписує угоди і договори та інші офіційні документи Організації;
-  забезпечує виконання поточних і перспективних планів Організації;
- При створенні виконавчого органу Правління – Дирекції, Голова правління може одночасно очолювати Дирекцію організації.
4.11. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Зборами Організації. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління та штатні працівники Організації.
Ревізійна комісія:
-  обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;
- щорічно проводить ревізії статутної діяльності Організації, перевіряє додержання кошторисної дисципліни, встановленого порядку обліку та звітності;
- здійснює перевірки дотримання членами та керівними органами Організації положень Статуту, перевіряє виконання ними рішень Зборів та інших керівних органів Організації;
- виносить на обговорення відповідних органів Організації наслідки ревізій та пропозиції по усуненню виявлених недоліків.
4.12 Рішення Ревізійної комісії вважаються дійсними при наявності на засіданні Ревізійної комісії більш як половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

СТАТТЯ 5.  КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Організація може мати у власності кошти та майно відповідно до діючого законодавства України, які спрямовані на створення матеріальної бази Організації та реалізації її статутних завдань. Кошти та майно Організації, в тому числі в іноземній валюті, формуються в установленому законом порядку за рахунок:
-    членських та інших внесків членів Організації;
-    надходжень від господарської діяльності організацій, установ, підприємств створених Організацією;
-    добровільних внесків установ, державних та недержавних установ, підприємств, організацій, фізичних осіб.
5.2.. Організація може мати у власності будинки, транспортні засоби та інше майно, яке необхідне для діяльності  Організації.
    5.3. Грошові кошти Організації витрачаються на:
-    статутні завдання;
-    розвиток матеріально-технічної бази Організації;
-    благодійні цілі;
-    утримання штатного апарату;
5.3. Організація може здійснювати необхідну комерційну та іншу господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законом.

 

СТАТТЯ 6.  ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.1. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, встановленому  чинним законодавством України.
6.2.  Організація надає звітність про свою діяльність органам державного управління, податкової адміністрації та іншим державним органам згідно з чинним законодавством.
6.3. Організація проводить ревізію своєї діяльності не менш, як раз на рік, а позачергові ревізії за рішеннями Правління Організації, або загальних зборів членів Організації.
6.4. Організація також може залучати для проведення ревізії своєї діяльності незалежних аудиторів.
6.5. Організація може займатись господарською діяльністю шляхом заснування підприємств.

СТАТТЯ 7.  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.


7.1. Організація відповідно до своїх статутних завдань може заснувати або вступати в міжнародні громадські (не урядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати  прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

 

СТАТТЯ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

    8.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться Зборами організації більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа членів, присутніх на зборах, та підлягають державній реєстрації в установленому законом  порядку

СТАТТЯ 9.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Діяльність Організації може бути припинена шляхом її реорганізації, або ліквідації.
9.2. Реорганізація Організації здійснюється відповідно до рішення Зборів Організації, якщо за таке рішення проголосувало ¾ членів її членів. Кошти та майно організації при її реорганізації переходять до правонаступника.
9.3. Ліквідація Організації відбувається відповідно рішення Зборів Організації, якщо за таке рішення проголосувало ¾ членів Організації, або в порядку передбаченому чинним законодавством, за рішенням суду.
В разі прийняття рішення про ліквідацію, Збори Організації призначають ліквідаційну комісію, до якої переходять всі права по управлінню Організацією на час її ліквідації, затверджують процедуру її роботи, визначають порядок використання коштів та майна Організації.

 

Кошти та майно Організації, в тому числі і в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в доход держави.
 

Статут прийнято і затвержено на Зборах організації 28 квітня 2009 року.

Фільтрувати за назвою
Показати #
#
Joomla 1.6 Template
Russian English French German Italian Portuguese Spanish Ukrainian